Bog trpi s nama

Drage sestre i braćo u Berlinskoj nadbiskupiji,
možda je za mnoge od nas posljednjih jedanaest mjeseci bilo poput šetnje pustinjom, o kojoj evanđelje govori danas na prvu korizmenu nedjelju.
Pitanje s kojim se neprestano susrećem u ovo vrijeme pandemije korone: Koje su posljedice ove krize? Kamo sve ovo treba voditi:

– Mnoge obitelji žive zajedno u zatvorenom prostoru; ponekad je to vrlo teško, gotovo nepodnošljivo. Postoje napetosti, sukobi i rane. Kamo to treba voditi? Hoćemo li se moći pomiriti?
– Naša djeca moraju se odreći mnogih iskustava u školi. Ne uče kao obično. Kako će to utjecati na njihovo socijalno učenje i ponašanje? Kako će nadoknaditi praznine koje imaju u učenju?
– Mnogi brinu o starijima u njihovim obiteljima, a koji često ne razumiju da ih više ne posjećuju. Čitav vaš život i vaša psiha zbog toga se mijenjaju. Kako bi to trebalo ponovno zacijeliti?
– Možda je nedostatak socijalnih kontakata rezultirao nekontroliranim korištenjem nikotina i alkohola, hrane i pića, igara i internetske konzumacije. I pitate se: Kako bih se trebao maknuti od toga?
– Samozaposleni ili zaposleni u obrtu pate od činjenice da je njihova tvrtka toliko dugo zatvorena. Kupci se preorijentiraju i kupuju putem Interneta. Kako bih trebao povratiti posao?
– Teško da postoji iskustvo zajednice u našoj zajednici. Naš se zbor raspada. Kako bismo se trebali ponovno naći?

Pitanja pokazuju da su mnogi ljudi pogođeni na više načina: djeca u školi i obitelji, odrasli u obitelji, poslu i zajednici, stari ljudi u obitelji i zajednici: Kako se sve to može dalje odigravati? Kamo sve ovo treba voditi? U sebi i kod mnogih ljudi koje susrećem osjećam bespomoćnost, iscrpljenost i nemoć.
U svjedočanstvima povijesti vjere u oba zavjeta Svetog Pisma, u više navrata doživljavamo ljude koji doživljavaju bespomoćnost i nemoć, jer ni oni to više ne mogu gledati. U svojoj bespomoćnosti više nisu prepoznavali put u budućnost: Abraham nije znao kako nastaviti svoj život suočen s Božjim neispunjenim obećanjem (Post 17f). S obzirom na faraonovu moć, Mojsije nije vidio put u dobru budućnost svog naroda (Izl 9-11). Ilija je na kraju svog života bio nemoćan i iscrpljen (1. Kraljevima 19: 3-8). Kasnije, na putu do Emausa, učenici nisu znali što dalje činiti, jer su nada i razlog nade, Krist, razoreni na križu (Lk 24,13-32).

Ne znajući što činiti, gubitak pred srušenim planovima, razmišljanjima i perspektivama također je stvarnost Velike subote. Za nas kršćane ovaj je dan krajnji slučaj. Sam Krist sišao je u najdublji ponor u koji samo čovjek može ući. Kao izraz toga, Velika subota je stoga dan ogoljenosti i tišine u liturgiji. Koliko god Evanđelje detaljno opisivalo Isusovu patnju do njegove smrti i pokopa, oni postaju nijemi u vrijeme između pokopa i uskrsnuća. Sve riječi su nedostatne i ne mogu pomoći. Velika subota je dan nulte točke, potpune napuštenosti. Ovdje čak i jauk prestaje.

O ovom danu vjerovanje kaže da je razapeti “sišao u carstvo smrti”, u našu napuštenost, u naše “neznanje”, u nedostatak moći, u pustinje našega života. Krist dijeli s nama ovu tamu našega života. Ostao je s nama. Ne uništava nemoć i tamu, ali niti bježi i ne ostavlja nas same. Neki “ne znaju što dalje činiti” i podnose veliku iscrpljenost, što nije lako. Ali često je od velike pomoći podnijeti tako teške sate u spoznaji da će ih Bog s nama nositi i u nadi da će nas ljudi pratiti u ovim teškim vremenima, čak i ako nije sve odmah zacijeljeno i ispunjeno nadom. Kako je dobro što Bog i ljudi idu s nama i što tužni osjeti i osjećaji, bijes, iscrpljenost, strah i tuga nisu jednostavno prebrisani u ovom zajedništvu. Kako je blagoslovljeno da Bog stoji uz nas, čak i kad ne vidimo zemlju, i koliko je dobro što su ljudi tada uz nas, na koje se možemo osloniti, posebno u ovako stresnim vremenima, na njihovu podršku i suputništvo. na čijoj odanosti i pouzdanosti možemo graditi, posebno u takvim vremenima.

Svete subote našega života, doba pustinje, također u našem osobnom i društvenom suživotu, preduvjet su da uskrsno jutro doživimo kao čudo poput zbunjenih učenika na putu do Emausa. Uskrsno je jutro tek nakon Velike subote.

Možda je stav ovih učenika, koji su potpuno razočarani, bespomoćni i bez perspektive, ujedno i način da iskusimo prisutnost Krista u svete subote našega života na putu do uskrsnog jutra, posebno u vrijeme korone. Na ovom putu želim Vam duboko iskustvo života i vjere za korizmeno vrijeme u pandemiji korone.

Vaš

Dr. Heiner Koch
Nadbiskup berlinski

 

Hirtenwort zur Fastenzeit 2021
Dr. Heiner Koch, Erzbischof von Berlin

Gott hält mit uns aus

Liebe Schwestern und Brüder im Erzbistum Berlin,
vielleicht waren die letzten elf Monate für viele von uns an einigen Punkten wie ein Gang durch die Wüste, von der heute am ersten Fastensonntag im Evangelium die Rede ist.
Eine Frage, die mir in dieser Zeit der Corona-Pandemie immer wieder begegnet: Welche Folgen wird diese Krise haben? Wo soll das alles eigentlich hinführen:

 –  Viele Familien leben auf engem Wohnraum zusammen; manchmal wird es sehr schwer, fast unerträglich. Es gibt Spannungen, Streit und Verletzungen. Wohin soll das nur führen? Werden wir uns versöhnen können?
 –  Unsere Kinder müssen auf viele Erfahrungen in der Schule verzichten. Sie lernen nicht wie gewöhnlich. Wie wird sich dies auf ihr soziales Lernen und ihr soziales Verhalten auswirken? Wie werden sie aufholen, was sie an Lernlücken haben?
 –  Viele sorgen sich um die alten Menschen in ihren Familien, die oftmals nicht verstehen, dass sie nicht mehr besucht werden. Ihr ganzes Leben und ihre Psyche verändere sich dadurch. Wie soll das wieder heilen?
–  Vielleicht hat sich durch die fehlenden Sozialkontakte ein unkontrollierter Umgang mit Nikotin und Alkohol, mit Essen und Trinken, mit Spielen und Online-Konsum eingeschlichen. Und Sie fragen sich: Wie soll ich davon wieder wegkommen?
 –  Selbstständige oder Beschäftigte im Handel leiden darunter, dass ihr Unternehmen schon so lange geschlossen ist. Die Kunden orientieren sich um und kaufen im Internet. Wie soll ich das Geschäft bloß wieder aufbauen?
 –  In unserer Gemeinde gibt es kaum noch Gemeinschaftserfahrungen. Unser Chor fällt auseinander. Wie sollen wir bloß wieder zueinander finden?

Die Fragen zeigen, dass viele Menschen mehrfach betroffen sind: Kinder in Schule und Familie, Erwachsene in Familie, Beruf und Gemeinde, alte Menschen in Familie und Gemeinde: Wie soll das alles nur weitergehen? Wohin soll all das führen? Ratlosigkeit, Erschöpfung und Ohnmacht spüre ich in mir selbst und bei vielen Menschen, denen ich begegne.
In den Zeugnissen der Geschichte des Glaubens in den beiden Testamenten der Heiligen Schrift erleben wir immer wieder Menschen, die Ratlosigkeit und Ohnmacht erfahren, weil auch sie nicht mehr weitersehen. Sie erkannten in ihrer Ratlosigkeit nicht mehr den Weg in die Zukunft: Abraham wusste nicht, wie er angesichts der unerfüllten Verheißung Gottes sein Leben weiterführen sollte (Gen 17f). Mose sah in Anbetracht der Macht des Pharao keinen Weg für sein Volk in eine gute Zukunft (Ex 9-11). Elija war kraftlos und erschöpft, am Ende seiner Lebensmöglichkeiten (1 Kön 19, 3-8). Später wussten die Jünger auf dem Wegnach Emmaus nicht mehr weiter, weil ihre Hoffnung und der Grund ihrer Hoffnung, Christus, am Kreuz zerstört worden war (Lk 24, 13-32).

Nicht mehr weiterwissen, ratlos sein angesichts zusammengebrochener Pläne, Überlegungen, Perspektiven ist auch die Realität des Karsamstags. Für uns als Christinnen und Christen ist dieser Tag der Extremfall. Christus selbst ist in die tiefsten Abgründe hinabgestiegen, in die ein Mensch nur geraten kann. Der Karsamstag ist als Ausdruck dafür der Tag der Schmucklosigkeit und des Schweigens in der Liturgie. So ausführlich die Evangelien das Leiden Jesu bis zu seinem Tod und Begräbnis schildern, so schweigsam werden sie für die Zeit zwischen Grablegung und Auferstehung. Alle Wörter sind abgegriffen und können nicht helfen. Der Karsamstag ist der Tag des Nullpunkts, des vollständigen Verlassenseins. Hier verstummt sogar die Klage.

Über diesen Tag sagt das Glaubensbekenntnis, dass der Gekreuzigte „hinabgestiegen ist in das Reich des Todes“, in unsere Verlassenheit, in unser „nicht mehr weiterwissen“, in unsere Ohmacht, in die Wüsten unseres Lebens. Diese Dunkelheiten unseres Lebens teilt Christus mit uns. Er hält mit uns aus. Er löst die Ohnmacht und die Dunkelheit nicht auf, aber er flieht auch nicht und lässt uns nicht allein. Manches „nicht mehr weiterwissen“ und viele Erschöpfungen auszuhalten, ist nicht leicht. Aber es ist oft eine große Hilfe, solche schweren Stunden zu ertragen im Wissen darum, dass Gott sie mit uns trägt, und in der Hoffnung, dass Menschen uns in dieser schweren Zeit begleiten, auch wenn nicht alles gleich geheilt und wieder hoffnungsvoll wird. Wie gut ist es, dass Gott und Menschen mit uns gehen und in diesem Miteinander traurige Gefühle und Empfindungen, Ärger, Erschöpfung, Angst und Trauer nicht einfach übertüncht werden. Wie segensreich ist es, dass Gott mit uns aushält, auch wenn wir gerade kein Land sehen, und wie gut ist es, dass Menschen dann an unserer Seite stehen, auf die wir uns gerade in solcher belasteten Zeit verlassen können, auf deren Beistand und deren Mitgehen, auf deren Treue und Verlässlichkeit wir gerade in solchen Zeiten bauen können.

Die Karsamstage unseres Lebens, die Wüstenzeiten auch in unserem persönlichen und gesellschaftlichen Zusammenleben so auszuhalten ist die Voraussetzung, um wie die ratlosen Jünger auf dem Weg nach Emmaus den Ostermorgen als Wunder zu erleben. Den Ostermorgen gibt es nur nach dem Karsamstag.

Vielleicht ist die Haltung dieser Jünger, die zu ihrer ganzen Enttäuschung, Ratlosigkeit und Perspektivlosigkeit stehen, gerade in der Corona-Zeit auch der Weg für uns, die Gegenwart Christi an den Karsamstagen unseres Lebens auf dem Weg zum Ostermorgen zu erleben. Auf diesem Weg wünsche ich Ihnen für die Fastenzeit in der Corona-Pandemie tiefe Erfahrungen des Lebens und des Glaubens.

Ihr Dr. Heiner Koch
Erzbischof von Berlin