Mnogi možda nisu niti svjesni pravnih posljedica istupanja iz Crkve, s mnogim situacijama u kojima se nađu iznenađeni (ili barem tako kažu), zbog određenih zapreka koje iz toga proizlaze. Te zapreke nisu samo na teritoriju i za vrijeme boravka u Njemačkoj, nego imaju opće posljedice i vrijede za teritorij Domovine. To se odnosi i na one koji su nedavno došli u Njemačku, a prijavili su se kao “religionslos” ili se nisu željeli izjasniti o vjerskoj pripadnosti. Naš ili bilo koji ured može nekome izdati potvrdu samo na temelju podataka koje mi posjedujemo, a posjedujemo podatke o našim vjernicima.Ovdje donosimo Dekret Njemačke biskupske konferencije o tom problemu, jer smo svi dužni pridržavati se tog stava i zakona:Opći dekret Njemačke biskupske konferencije o istupanju iz CrkveI. Zbog seklulariziranja crkvenih dobara njemačke su države bile obvezne na materijalnu nadoknadu Crkvi. U 19. stoljeću te su se obveze promijenile i uvelo se plaćanje crkvenoga poreza. Njime danas vjernici osobno plaćaju doprinose za crkvene potrebe. Da bi se ostvarilo i jamčilo osnovno pravo vjerske slobode, da se nitko protiv svoje volje ne vodi kao član Crkve, stvorena je mogućnost da se civilno pravno proglasi „istupanje iz Crkve.”Čin istupanja iz Crkve pred nadležnim civilnim uredom predstavlja javni čin namjernog i samovoljnog distanciranja od Crkve i tešku povredu prema kršćanskoj zajednici. Onaj tko se pred nadležnim civilnim uredom iz nekih razloga ipak izjasni da želi istupiti iz Crkve, time krši obvezu čuvanja zajedništva s Crkvom (c. 209 §1 CIC) i obvezu plaćanja financijskih doprinosa Crkvi, kako bi ona mogla izvršavati svoje zadaće (c. 222 §1 CIC i. V. m. c. 1263 CIC).II. Proglašenje izlaska iz Crkve brine Crkvu i ponukalo ju je na to da se osobi, koja se izjasnila da želi istupiti iz Crkve, uskrati pastoralna skrb.Proglašenje istupanja iz Crkve ima slijedeće pravne posljedice:

1. Osoba koja je istupila iz Crkve:
• ne smije primiti sakramente ispovijedi, pričesti, krizme (potvrde) i bolesničkog pomazanja – osim u smrtnoj opasnosti,
• ne može raditi u crkvenoj službi, niti obnašati funkcije u Crkvi,
• ne može biti krsni, niti krizmani kum,
• ne može biti član župnog, niti biskupijskog vijeća,
• gubi aktivno i pasivno pravo glasa u Crkvi,
• ne može biti član u javnim crkvenim udrugama.

2. Da bi osoba koja je istupila iz Crkve mogla dobiti dopuštenje za crkveno vjenčanje, dozvolu mora dobiti od strane mjesnog ordinarija. Ono zahtijeva obećanje o očuvanju vjere i katolički odgoj djece.
3. U slučaju da osoba koja je istupila iz Crkve prije smrti ne pokaže nikakav znak pokajanja, može joj se uskratiti crkveni pogreb.
4. U slučaju da je osoba u crkvenoj službi, na snagu stupaju zakonom propisane crkvene mjere.
5. U slučaju da je osoba vršila crkvenu službu, mora se opozvati crkvena punomoć.
6. Crkveni autoritet poziva onoga, koji je istupio iz Crkve, na razgovor s ciljem njegovoga ponovnog pristupanja Crkvi. Cilj je ponovno pomirenje s Crkvom i povratak punom korištenju prava i obveza. Ako se iz reakcije vjernika, koji je istupio iz Crkve, može zaključiti čin raskola, hereze ili apostazije, ordinarij će poduzeti odgovarajuće mjere. Pastoralni dopis osobi koja je istupila iz Crkve, neposredno nakon proglašenja istupanja, iz Crkve i razgovor nemaju svrhu odgađanja navedenoga.

U Bresgau, 17. rujna 2012.
Nadbiskup Dr. Robert Zollitsch,
Predsjednik Njemačke biskupske konferencije

Ovdje također donosimo tekst na njemačkom:

Dekret der Deutschen BischofskonferenzAllgemeines Dekret der Deutschen Bischofs­konferenz zum KirchenaustrittI. Infolge der Säkularisation der Kirchengüter waren die deutschen Staaten zu materiellen Leistungen an die Kirchen verpflichtet. Im 19. Jahrhundert haben sie diese Verpflichtung umgewandelt und die Kirchensteuer eingeführt. Mittels ihrer entrichten nun die Gläubigen selbst Beiträge für die Aufgaben der Kirche. Um dem Grundrecht der Religionsfreiheit Geltung zu verschaffen und zu gewährleisten, dass niemand gegen seinen Willen als Kirchenmitglied geführt wird, wurde die Möglichkeit geschaffen, zivilrechtlich den „Kirchenaustritt” zu erklären.Die Erklärung des Kirchenaustritts vor der zuständigen zivilen Behörde stellt als öffentlicher Akt eine willentliche und wissentliche Distanzierung von der Kirche dar und ist eine schwere Verfehlung gegenüber der kirchlichen Gemeinschaft. Wer vor der zuständigen zivilen Behörde aus welchen Gründen auch immer seinen Kirchenaustritt erklärt, verstößt damit gegen die Pflicht, die Gemeinschaft mit der Kirche zu wahren (c. 209 §1 CIC), und gegen die Pflicht, seinen finanziellen Beitrag dazu zu leisten, dass die Kirche ihre Aufgaben erfüllen kann (c. 222 § 1 CIC i. V. m. c. 1263 CIC).II. Die Erklärung des Kirchenaustritts erfüllt die Kirche mit Sorge und bewegt sie, der Person, die ihren Austritt erklärt hat, mit pastoraler Hinwendung nachzugehen.Die Erklärung des Kirchenaustritts zieht folgende Rechtsfolgen nach sich:

1. Die aus der Kirche ausgetretene Person
– darf die Sakramente der Buße, Eucharistie, Firmung und Krankensalbung – außer in Todesgefahr – nicht empfangen,
– kann keine kirchlichen Ämter bekleiden und keine Funktionen in der Kirche wahrnehmen,
– kann nicht Taufpate und nicht Firmpate sein,
– kann nicht Mitglied in pfarrlichen und in diözesanen Räten sein,
– verliert das aktive und passive Wahlrecht in der Kirche,
– kann nicht Mitglied in öffentlichen kirchlichen Vereinen sein.
2. Damit aus der Kirche ausgetretene Personen eine kirchliche Ehe schließen können, muss die Erlaubnis zur Eheschließungsassistenz beim Ortsordinarius eingeholt werden. Diese setzt Versprechen über die Bewahrung des Glaubens und die katholische Kindererziehung voraus.
3. Falls die aus der Kirche ausgetretene Person nicht vor dem Tod irgendein Zeichen der Reue gezeigt hat, kann das kirchliche Begräbnis verweigert werden.
4. Falls die Person im kirchlichen Dienst steht, treten die im kirchlichen Dienstrecht vorgesehenen Folgen in Kraft.
5. Falls die Person aufgrund einer kirchlichen Ermächtigung Dienste ausübt, muss diese Ermäch­tigung widerrufen werden.
6. Die kirchliche Autorität lädt diejenigen, die den Kirchenaustritt erklärt haben, zu einem Gespräch im Blick auf ihre volle Wiedereingliederung in die kirchliche Gemeinschaft ein. Es zielt auf-die Versöhnung mit der Kirche und die Rückkehr zur vollen Ausübung der Rechte und Pflichten. Wenn aus der Reaktion des Gläubigen, der den Kirchenaustritt erklärt hat, auf einen schismatischen, häretischen oder apostatischen Akt zu schließen ist, wird der Ordinarius dafür sorgen, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Das Pastorale Schreiben an die aus der Kirche ausgetretene Person unmittelbar nach Kenntnisnahme des Kirchenaustritts und das Gespräch haben keine aufschiebende Wirkung.

Freiburg im Breisgau, den 17. September 2012
Erzbischof Dr. Robert Zollitsch
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz